Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne
 

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej lalabu.pl jest LABU sp. z o.o., z siedzibą w Bolesławcu (59-700) przy ul. Orlej 8, NIP: 6121871197, REGON: 386638350, KRS: 0000852222 dalej zwana „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: [email protected], tel.: +48 666 865 006.

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów oraz praw osób fizycznych, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść wyżej wskazanych kategorii osób, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.
 

2. Ceny towarów
 

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

2.2. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne ewentualne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowania zamówienia.


3. Zawarcie umowy sprzedaży
 

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca składa ww. oświadczenie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Po bezskutecznym upływie 5 dni roboczych oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie rejestracji konta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, chyba że Kupujący wyrazi w sposób wyraźny zgodę na wykorzystanie ich w innych celach (np. marketingowych, reklamowych, informacyjnych).

3.6. Brak dokonania wpłaty ceny przez Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia uznaje się za wycofanie oferty zakupu.


4. Prawo do odstąpienia od umowy
 

4.1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy [email protected] oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia opublikowanego na stronie internetowej sklepu.

4.3. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

4.4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.5. Wpłacone przez Kupującego środki podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący – np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.6. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami oraz Kupujących nie będących osobami fizycznymi, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


5. Płatności
 

5.1. Kupujący może dokonać płatności szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl albo za pobraniem.

5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.


6. Dostawa
 

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego.  Bieg terminu realizacji zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.

6.3. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany przez niego podczas składania zamówienia.

6.4. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

6.5. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, wysyłka zamówienia następuje po skompletowaniu całości zamówienia przez Sprzedawcę.

6.6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.


7. Rękojmia, gwarancja i reklamacje
 

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w przepisach bezwzględnie obowiązujących.

7.2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: [email protected] wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji opublikowanego na stronie internetowej sklepu.

7.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.4. Reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres siedziby Sprzedawcy.

7.5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących nie będących konsumentami. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego będącego konsumentem oraz Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ogranicza się do 1 roku od dnia wydania towaru Kupującemu.

7.7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7.8. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

7.9. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją, uprawnienia Kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


8. Przetwarzanie danych osobowych
 

8.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe określa ust. 1.1. Regulaminu.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

8.3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (b) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (c) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8.4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, a także marketingiem usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.5. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji Newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

8.7. Dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora, w celu umożliwienia Kupującemu dokonania zapłaty za zamówienie. Administrator może także udostępnić Państwa dane osobowe biuru rachunkowemu, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym Sklep.

8.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

8.9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

8.10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.11. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określają postanowienia Polityki prywatności.


9. Postanowienia końcowe
 

9.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

9.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 600 783 124.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

9.4. W przypadku umów zawieranych z podmiotami nie mającymi statusu konsumenta lub nie będącymi osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, zastosowanie ma prawo polskie.

9.5. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

9.6. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem oraz z Kupującym nie będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

9.8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.9. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz przetwarzanie danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu