Postanowienia ogólne

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest LABU sp. z o.o., z siedzibą w Bolesławcu (59-700) przy ul. Orlej 8, NIP: 6121871197, REGON: 386638350, KRS: 0000852222. Pozostałe dane kontaktowe Administratora to e-mail: [email protected]

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   1. wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych 

   1. w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
   2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),
   3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów i usług własnych),

Udostępnianie danych osobowych

Ochrona danych

   1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
   2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   3. adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,
   4. dokładne i aktualne,
   5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
   6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
   7. bezpiecznie przechowywane,
   8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Uprawnienia

    1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
    2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
    3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
    4. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

Ciasteczka

    1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji,
    2. statystycznym, 
    3. przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.

Postanowienia końcowe 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Wówczas Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej Sklepu.